உழைப்பாளர் தினம் - காலண்டரில் இருக்கட்டும்
"மே தினமாம்"

இன்று
அரசு ஊழியனுக்கு
ஊழியத்தோடு விடுமுறை ...

நாங்கள் தினக்கூலிக்கு
இன்று போனால் இரட்டைச்
சம்பளம்..

காலண்டரில் இருக்கட்டும்
கிழிக்கப்படாமல்
சுரண்டல் முதலாளிகள் இருக்கும்வரை..

0 comments: