உனக்கானவை சில


நீ உபயோகித்து 
தூக்கியெறிந்த பொருட்களெல்லாம் 
எனக்கு பொக்கிஷமே, 
உன் மீதான என் 
காதலும்..

சிறு தூறலாய் விழுந்தாலும் 
சீராக பெய்கிறது மழை
அனுதினம் 
என் உயிரில் விழுந்தோழுகும் 
உன் நினைவுச்சாரல் போல ...

நிரம்பி வழிகிறது 
உனக்கான கவிதைகளால் 
எனது நாட்க்குறிப்பும் 
உன்னைப்பற்றிய நினைவுகளால் 
என் இதயமும்..