கோபம் வருகிறது...


சில சமயம்
கோபம் வருகிறது உன் மீது
கோபப்படும்
என்னைப் பார்த்து...

உன் நினைவுகள்..தோற்றாலென்ன
வெற்றிப் புன்னகையோடு உன்
நினைவுகள்....