காத்திருக்கும் காதல்..
உன்னைக் காண 
நானும்
என்னைக் காண 
நீயும் 
ஒருவரை ஒருவர் 
முந்திக்கொண்டு வந்தடைகிறோம் 
வழக்கமாய் நாம் சந்திக்கும் 
கொன்றை மரத்தடி 
பார்க் பெஞ்சருகில், 

அங்கு 
நமக்கு முன்னால் 
நம்மைக்காணும் ஆர்வத்தில் 
வந்து காத்திருக்கிறது 
நம் காதல்..