உனக்கானவை சில - நிர்வாண நிலவு..


விரக்தியுடன் ரசிக்கிறேன் 
நான் ,
உன் நினைவுகளுடன்..